SUPER OZ 600

325 Pachinkos , 275 Slots

マイジャグラーV

(C)KITA DENSHI

台データ

各データについて